Köpvillkor

INTRODUKTION

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbplatsen www.hypnotication.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Hypnotication, org. nr 860409-0590, c/o Norrman, Lina Sandells Plan 2, 129 53 Hägersten (hädanefter ”HC” eller ”vi”).

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbplats förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför vänligen att noga läsa igenom villkoren innan du använder vår sida och genomför ditt köp.

BEKRÄFTELSE

När vi har tagit emot en beställning från dig skickar vi en elektronisk bekräftelse till din e-postadress som kvittens på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt e-postadress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på det köp du genomfört.

BETALNING

Du kan välja att betala med bank-, kreditkort, Stripe eller PayPal. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Stripe och PayPal alla våra banktransaktioner. HC hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.

BETALNING MED KORT

Betala säkert med Visa, Amex eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras av Stripe med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. Vi tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av HC.

PRISER

Alla priser som visas på HC´s webbplats, www.hypnotication.com, är inklusive moms, i enlighet med gällande lagstiftning. Om en beställning ska skickas till en leveransadress utanför EU kommer momsen att dras av på betalningssidan. Observera att om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Lägg märke till att HC inte har någon kontroll över dessa avgifter, och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan vi inte förutse deras storlek. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.

BESTÄLLNINGAR

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. HC förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda HC att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst.

Köp av nedladdningsbar produkt

Om inget annat är angivet, har du 14 dagars ångerrätt för digitala produkter (downloads) köpta hos HC och du har som köpare två års reklamationsrätt. Detta gäller alla digitala produkter på hemsidan (Tydligt markerat med texten download eller e-bok, MP3, PDF och andra digitala filformat).

Nedladdningsbar digital produkt finns efter betalning tillgänglig direkt från webbsidan via länk som fås omgående när köpet är slutfört, eller med den länk som skickas till kundens e-post.

Om du av någon anledning inte kan ladda ner filerna ur din beställning, var vänlig kontakta HC via e-post. Därutöver har vi inte möjlighet att ge teknisk support.


Köp av fysisk produkt

Kunden har rätt att returnera en fysisk vara inom 14 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden väljer att använda sin rätt att returnera en vara ska kunden kontakta HC för att få en adress att skicka varan till. Returförsändelsen betalas av HC. Om kunden bor i ett geografiskt område där det nationella postverket inte erbjuder returer kan kunden själv behöva stå för returkostnaden. Om en vara skadas under transport till kunden ska HC kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation.

 

GARANTI  

Friskrivning 

Lägg märke till att upplevelse och resultat varierar som en naturlig följd av att varje person är unik. Resultatet kommer bland annat stå i relation till personligt ansvar, att produkten används så som vi rekommenderar, och villighet att bli positivt överraskad av effekten.

Lägg också märke till att våra produkter inte är menade att ersätta läkare, psykolog, terapeut, medicinering och dylikt, utan att fungera som ett effektivt  komplement till annan typ av behandling. Ej heller kan man garantera fysisk läkning eller att olika diagnoser försvinner på ett mirakulöst sätt.

Om du av någon anledning medicinerar eller står i kontakt med läkare/psykolog/terapeut eller får annan professionell hjälp och inte känner dig säker på att Självhypnos är bra för dig, rekommenderar vi att du tar upp det till diskussion med vederbörande innan du börjar använda våra övningar.  

HC erbjuder 100% nöjdhetsgaranti på utvalda produkter. Vilka framgår av varje enskild produktbeskrivning.  För att garantin ska gälla vid nedladdningsbara digitala produkter önskar vi att du först provat produkten vid minst 3 tillfällen inom 14 dagar, för att kunna känna in ifall det här är rätt för dig att gå vidare med. 

HC ansvarar inte för fel som beror på kunden eller något förhållande som kunden ansvarar för. HC ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till på Webbplatsen. HC svarar inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

PERSONLIG INFORMATION

När du handlar på vår webbsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Din valmöjlighet är viktig för oss och du har självklart rätt att begära tillgång till din data. Om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. HC använder också cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

PRODUKTINFORMATION

HC har rätt att justera priser, ta betalt för tillkommande kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så bra som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produktens rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR

HC levererar sina produkter över hela världen. Leveranser görs i samarbete med svenska posten och dess partners i andra länder. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta HC:s kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på vår webbsida som du hittar här, inom 30 dagar från att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du mottog dem. Kostnaden och risken för att transportera varor du vill returnera till HC åläggs kunden.

För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från HC antingen via email eller telefon. Om en produkt inte längre säljs har HC rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. HC kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig.

KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till HCs kundtjänst och via vårt kontaktformulär, som du hittar här. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan.

Felaktiga produkter som återlämnas till HC ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer HC att returnera produkten till kunden. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och HC och vi inte lyckas lösa tvisten, kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande länk http://ec.europa.eu/odr.

ANSVAR

HC:s ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.hypnotication.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. HC har inget ansvar för indirekta förluster.

FORCE MAJEURE

HC ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom vår kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att HC eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. HC tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Hypnotication:s egendom tills full betalning är erlagd.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Hypnotication förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Hypnotication självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sin hemvist.

UPPSÄGNING

Hypnotication förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om vi misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

KLAUSULERS GILTIGHET

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.hypnotication.com, som tillhör Hypnotication, får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av oss. All användning av www.hypnotication.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av Hypnotication.

Denna webbsida ägs exklusivt av Hypnotication. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet Hypnotication.

ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV PRODUKT

Produkter som köpts på HC är endast för privat bruk. Inget kommersiellt bruk är tillåtet utan enskilt avtal. Om du vill citera något av det inköpta materialet, känner vi förtroende för att du som kund gör detta på ett etiskt försvarbart sätt. Som kund är det ditt ansvar att det inköpta materialet inte lämnas ut till tredje part. Om detta avtal inte respekteras av dig som kund kommer du att kunna åtalas enligt gällande lag. Genom att klicka på "Jag accepterar villkoren" uppger du att du har läst och förstått våra köpvillkor.

ÄNDRINGAR

HC kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och HC. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

 

TVISTER

Tvister med anledning av denna policy ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.


Bolagsinformation
Hypnotication

Fredrik Ankarsköld
c/o Norrman
Lina Sandells Plan 2
129 53 Hägersten
Sverige

Kontaktuppgifter:
info@hypnotication.com

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast 2018-04-27